Üzletünk címe: 1067 Budapest - Csengery utca 62/B Nyitva: H-P 10-18 - Tel: (1) 479-0692

Általános Szerződési Feltételek

A webáruház használatát követően jogviszony nem jön létre a megrendelő és az üzemeltető között. Az adás-vételi vagy szállítási szerződés a megrendelő és az üzemeltető között, csak a termék átadásakor jön létre. A szerződés iktatásra nem kerül, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magyar nyelven íródik és nem minősül írásbeli szerződésnek, utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. A webáruházban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

A weboldal üzemeltetője: 

Név: Royal Szilícium Technika Kft.
Székhely és ügyfélszolgálat: 1067 Budapest, Csengery u. 62/b.
Adószám:23960369-2-42
Cégjegyzék: Cg. 01-09-986597
Nyilvántartásba vevő szerv: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Honlap: www.rhw.hu
Email: webshop@rhw.hu
Telefonszám: +36 1 479-0692, +36 1 479-0693

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: GYŐR.NET Internetszolgáltató Kft.
Székhely: 9024 Győr, Közép utca 16.
Adószám: 13139797-2-08
Cégjegyzékszám: 08-09-011629
E-mail: ugyfelszolgalat@gyor.net
 

Adatvédelmi nyilatkozat:

A weboldal üzemeltetője kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak (1992. évi LXIII. törvény - személyes adatok védelme, 1998. évi VI. törvény - személyes adatok gépi feldolgozása, 2001. évi XL törvény VIII. fejezetében foglalat rendelkezések a hírközlésről) eleget tegyen. Adatait bizalmasan és körültekintően használja fel a vásárlás során. Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy adatszolgáltatása minden esetben önkéntes. A weboldal üzemeltetője kijelenti, hogy harmadik fél részére adatait semmilyen körülmények között nem adja át és a megrendelt áru kézbesítésén kívül más célra a személyes adatokat nem használja.

 

Megrendelés, szállítási feltételek:

Felhívjuk figyelmét hogy a "Kosár" véglegesítésénél az ÁSZF elfogadása után a "Megrendelés" gombra kattintva fizetési kötelezettséggel járó megrendelést küld el az üzemeltetőnek. A megrendelés elküldése után a rendszer autmomatikus visszaigazoló emailt küld az Ön által megadott e-mail címre, mely a rendelést befogadását igazolja. Kérjük minden esetben várja meg a termék beérkezését, átvehetőségét igazoló e-mailt is, melyet minden esetben 1 munkanapon belül elküldünk. Ha a terméket munkanapokon 11 óráig házhozszállítással rendeli meg következő munkanapon a futárszolgálat már kiszállíthatja a megadott címre. A munkanapon 11 óra után leadott rendeléseket két munkanap múlva szállíthatja ki a futárszolgálat. A termékek legkorábbi kiszállítási ideje pontosan megtalálható a termék adatlapján weboldalunkon.

Személyes átvétel megjelölése esetén a munkanapokon 11 óráig leadott rendelés már aznap 16 órától átvehető üzletünkben. Raktáron lévő termékek átvétele e-mailban küldött visszaigazolás után akár azonnal is átvehető (kivételt képezhetnek számítógépeink).

A termékek legkorábbi átvételi ideje pontosan megtalálható a termék adatlapján weboldalunkon.

 

Árak, fizetés:

A webáruházban található árak bruttó árak melyek a hatályos jogszabályok alapján tartalmazzák a 27%-os forgalmi adót. A megrendelő a megrendelés pillanatában a webshopban feltüntetett árakon vásárolhat. Az üzemeltető előzetes bejelentés nélkül az árváltoztatásnak jogát fenntartja, mivel a feltüntetett árak készlet mennyiségétől valamint a beszerzéstől változhatnak. Akciós termékeink a megadott időszakon belül vagy a készlet erejéig a meghirdetett bruttó árakon vásárohatók meg. A webshopban feltüntetett árak nem tartalmazzák a házhozszállítás költségét. Az üzemeltető a termék feletti teljes tulajdonjogot fenntartja amíg a bruttó vételár, valamint a szállítási költség (ha van) kifizetésére nem került sor. A megrendelőre a bruttó vételár, valamint a szállítási költség (ha van) kifizetése után a tulajdonjog a megrendelt termék felett automatikusan átruházódik. Személyes vásárláskor bankkártyával történő fizetés esetén a feltüntetett ún. "Bolti ár" érvényes. "Webshop ár"-at biztosítunk a házhozszállításnál és az üzletünkben történő áruátvétel esetén is amennyiben készpénzes vagy elő-átutalásos fizetést választ. A megrendelés lezárásakor a fizetési mód kiválasztása után a kosár értéke automatikusan frissül a már korábban a termék adatlapján látott "Bolti ár" vagy "Webshop ár" értékére.

 

Banki adataink

Tulajdonos: Royal Szilícium Technika Kft.

Bankszámlaszám: 10918001-00000145-53660006

Számlavezető bank: UniCredit Bank Hungary Zrt.

 

A GLS futár utánvét szolgáltatás igénybevételével a futár csak abban az esetben adja át csomagját a címzettnek, ha a címzett a csomagcímkén megjelölt összeget a futárnak egy összegben, készpénzben kifizeti.

 

 

Hibás teljesítés, hibás teljesítési vélelem:
A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.  Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

 

Kellékszavatosság:

A vásárlót hibás teljesítés esetén a következő szavatossági jogok illetik meg:

-kijavítás vagy kicserélés - kivéve ha a kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan
többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotában képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet.

-árleszállítás - a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavítatthatja.

-elállás, vételár visszatértítési igény - ha a kötelezett a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a törvényben foglaltak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításához vagy kicseréléséhez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

A kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet - tehát a vállalkozást - terhelik. Kivétel az az eset, ha a termék meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a termék karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés
időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak de egy évnél rövidebb elévülési határidő sem törvényes. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a terméket rendeltetésszerűen nem tudja használni. A terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik.

Szavatossági felelősség alóli mentesülés:

-ha a hibát a jogosult a szerződéskötés időpontjában ismerte;
-ha a hibát a jogosultnak a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Az eladónak csakis a vevő által ismert hiba vonatkozásában nincs kellékszavatossági felelőssége. A leértékelt (akciós) termékkel kapcsolatban is van helye minőségi kifogásnak a termék azon részére vonatkozóan, amely nem volt hibás, vagy hibás volt, de erről a fogyasztó nem tud(hat)ott. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell (úgy kell tekinteni), hogy a hiba oka már a tejesítés  időpontjában is megvolt. Ennek értelmében az első hat hónapban jelentkező kellékhiány miatti felelősség alól az eladó fél csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy az eladáskor a termék hibátlan volt, tehát a hiba oka a teljesítés után, a termék nem rendeltetésszerű használata miatt keletkezett.

 

Termnékszavatosság

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. Vállalkozás által fogyasztónak eladott termék hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek,
vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.
A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy
- a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
- a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
- a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.
Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

 

Jótállás

Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti.A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

 

Termékeket 12 hónapos jótállással értékesítjük. Bizonyos termékeknél a jótállási idő a 12 hónapot meghaladhatja, mivel néhány forgalmazó/gyártó a termékeire a kötelezően előírt jótállási időnél hosszabb időtartamot vállal. A kedvezőbb jótállási feltételeket automatikusan vevőinkre átruházzuk és az általunk kiadott jótállási jegyen már a kedvezőbb jótállási időtartam van feltüntetve. A termékenkénti pontos jótállási időtartamról a termék adatlapján tájékozódhat vagy érdeklődjön e-mailban, telefonon vagy személyesen üzletünkben. A jótállás érvényesíthető üzletünkben garancialevél és számla, nyugta (eredeti vagy fénymásolat) bemutatásával, amennyiben a termék rendeltetésszerű használat mellett hibásodott meg. Olyan termékeket (pl: Asus, LG, Samsung monitor, Canon, HP nyomtató stb.) melyhez országos szervízhálózat garancialevele tartozik, csak az eredeti garancialevél leadása mellett tudjuk átvenni garanciális ügyintézésre. Komplett konfigurációink nem kerülnek "leragasztásra" vagyis szabadon bővíthetők, átszerelhetők és ezen műveletek nem járnak garanciavesztéssel amennyiben szakszerűen voltak elvégezve a munkálatok. (Megfelelő szakértelemmel zárlat és egyéb nem rendeltetésszerű használat által bekövetkezett hiba valamint fizikai sérülés nélkül éppen maradtak az alkatrészek!)

 

Jótállást kizáró tényezők:

A garancialevélen vagy az azonosító cimkén (sorozatszám illetve egyéb azonosító matricák a terméken) lévő bármilyen javítás vagy manipulálás, valótlan adatok feltüntetése esetén a garanciális kötelezettség érvényét veszti. Garanciális kötelezettség megszűnik továbbá ha a terméket nem rendeltetésszerűen használták, ide értendő a szakszerütlen tárolásból, szerelésből adódó hibák, valamint minden fizikai sérülés.

 

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a vásárlót a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatosség és a termékszavatosság pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

Vásárlástól való elállás:

A fogyasztó 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet alapján a távollévők között kötött szerződés esetén elállási jogát tizennégy napon belül egyértelmű nyilatkozat útján indoklás (külön magyarázat) nélkül gyakorolhatja. Az elállási határidő a termék átvételekor kezdődik. A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja (megrendelés) és a termék átvétele közti (kiszállítás, átvétel) időszakban is gyakorolhatja. Az általános szabályok szerint a határidőbe a termék átvételének, napja nem számít bele.

Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. A fogyasztónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül saját költségén kell visszajuttatni.

A vállalkozás követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését. A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.Cégünk az elállásról való tudomásszerzéstől számított tizennégy napon belül visszatéríti a vásárló által fizetett ellenértéket a szállítási költséggel együtt, de mindaddig visszatarthatja a vásárló által fizetett ellenértéket amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

 

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:


Royal Szilícium Technika Kft. - 1067 Budapest, Csengery u. 62/b.
Email: webshop@rhw.hu


Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is:  Ide kattintva letöltheti

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

 

Az elállási és felmondási jog esetén felmerülő kérdések és válaszok:

http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/2709

 

Panaszkezelés, jogérvényesítés:

A Vásárló panaszát szóban vagy írásban az üzemeltető elérhetőségein jelezheti nyitvatartási időben:

 

Royal Szilícium Technika Kft.

1067 Budapest, Csengery u. 62/b.

Telefon: +36 1 479-0692, +36 1 479-0693

e-mail: webshop@rthw.hu

 

Amennyiben a fogyasztónak minősülő vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, lehetősége van panasszal fordulni az illetékes fogyasztóvédelmi hatóságokhoz. Az üzemeltetőt a békéltető testület eljárásában együttműködési kötelezettség terheli. A vásárló a kövektező szervekhez fordulhat jogorvoslatért:

 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Telefon: +36 1 488-2131

 

Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége
1051 Budapest, Sas u. 19.
E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu
Telefon: +36 1 450-2598

 

Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője
1067 Budapest, Eötvös u. 3.
Telefon: +36 80 201-138

 

Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, az Európai Unió online vitarendezési felületén kezdeményezheti:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Budapest, 2017.11.17.

 

45/2014. (II.26.) Korm. rendelet

PTK. XXIV. fejezet.